Szukaj

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP, a członkowie Rady powoływani są na sześcioletnie kadencje.
Funkcje jakie spełnia Rada Polityki Pieniężnej wyznacza art. 12 Ustawy o NBP, zgodnie z nimi RPP:
 • ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
 • składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
 • ustala wysokość stóp procentowych NBP,
 • ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
 • określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
 • zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
 • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
 • ustala zasady operacji otwartego rynku.
Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP. Skład Rady Polityki Pieniężnej.
 • Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej
  • Prezes NBP - Sławomir Skrzypek
 • Członkowie Rady Polityki Pieniężnej
  • Jan Czekaj
  • Dariusz Filar
  • Stanisław Nieckarz
  • Marian Noga
  • Stanisław Owsiak
  • Mirosław Pietrewicz
  • Andrzej Sławiński
  • Halina Wasilewska-Trenkner
  • Andrzej Wojtyna